Lidmaatschap Aanvragen

Door ondertekening van dit formulier verklaar ik als volgt: 

Ik zal als seniorlid van LTC Anonymus drie maal per verenigingsjaar activiteiten verrichten voor de vereniging en mij daarvoor aan het begin van elk verenigingsjaar inschrijven op de binnen de vereniging gebruikelijke manier. 

Ik machtig hierbij LTC Anonymus om mijn bank opdracht te geven de door mij in verband met   mijn lidmaatschap verschuldigde bedragen van mijn hierboven vermelde rekening af te schrijven  en ik machtig mijn bank om de door mij verschuldigde bedragen conform de opdracht van LTC Anonymus van mijn hierbovenvermelde rekening af te schrijven. Als ik het niet eens ben met  de afschrijving van mijn rekening, kan ik in overeenstemming met de bankvoorwaarden binnen 8 weken na de datum van afschrijving aan mijn bank verzoeken het afgeschreven bedrag op mijn rekening terug te boeken 

Als nieuw lid ben ik naast mijn contributie eenmalig € 17,50 inschrijfgeld (voor het aanvragen van een KNLTB ledenpas) verschuldigd aan LTC Anonymus. 

Ik ben er van op de hoogte dat LTC Anonymus mijn persoonsgegevens verwerkt conform haar privacy statement. Ik zal mij gedragen in overeenstemming met het huishoudelijk reglement en de omgangsregels die LTC Anonymus voor haar leden heeft vastgesteld. Het privacy statement, het huishoudelijk reglement en de omgangsregels zijn te vinden op https://www.ltcanonymus.nl

Reeds eerder getennist: K.N.L.T.B nr
Bij minderjarigheid aanvrager verklaart en ondertekent de wettelijk vertegenwoordiger, voorletters en achternaam.
Voeg een pasfoto toe voor op de KNLTB-pas